حمیدمسعودیان
مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات

ایمیل : dpm@basu.ac.ir
تلفن: 31401250
داخلی:1250
شروع تصدی مدیریت: 1391/02/26