مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات


حمید مسعودیان
- مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : dpm@basu.ac.ir

تلفن : 38380862-081


داخلی : 459

اسامی مدیران قبلی برنامه، بودجه و تشکیلات

این مدیریت در سنوات قبل تحت عناوین مدیریت طرح و برنامه و مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری فعالیت داشته است که باتوجه به سیاستهای تشکیلاتی و ساختاری جدید به مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات تغییر عنوان یافته و بالتبع وظایف سازمانی آن نیز تغییر نموده است.


ردیف
نامو نام خانوادگی
شروع تصدی
پایان تصدی
مدت مسو.لیت
1
آقای احمد بالازاده
10/7/58
1/3/61
2سال و 7ماه و 22روز
2
آقای هاشم فتوت
1/3/61
1/9/67
6سال و 6ماه
3
آقای باقر شمس زاده
19/11/71
1/1/75
3سال و 1ماه و 20روز
4
آقای محسن یونسیان
1/1/75
1/6/76
1سال و 5ماه
5
آقای مهدی فرشچی تبریزی
23/6/76
30/5/80
3سال و 11ماه و 7روز
6
آقای حسین نداف
7/2/81
1/2/90
8سال و 1 ماه و 24روز
7
آقای حمید مسعودیان
7/12/1381
25/2/1391
 
به عنوان معاون طرح و برنامه
8
آقای حمید مسعودیان
26/2/91
ادامه دارد...
به عنوان مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات