اسامی مدیران پیشین برنامه، بودجه و تشکیلات

این مدیریت در سنوات قبل تحت عناوین مدیریت طرح و برنامه و مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری فعالیت داشته است که باتوجه به سیاست‌های تشکیلاتی و ساختاری جدید به مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات تغییر عنوان یافته و بالتبع وظایف سازمانی آن نیز تغییر نموده است.

 

ردیف
نام و نام خانوادگی
شروع تصدی
پایان تصدی
مدت مسو.لیت
1
آقای احمد بالازاده
1358/07/10
1361/03/01
2 سال و 7 ماه و 22 روز
2
آقای هاشم فتوت
1361/03/01
1367/09/01
6سال و 6 ماه
3
آقای باقر شمس زاده
1371/11/19

1375/01/01

13سال و 1ماه و 20 روز
4
آقای محسن یونسیان
1375/01/01
1376/06/01
1سال و 5 ماه
5
آقای مهدی فرشچی تبریزی
1376/06/23
1380/05/30
3سال و 11ماه و 7 روز
6
آقای حسین نداف
1381/02/07
1390/02/01
8سال و 1 ماه و 24 روز
7
آقای حمید مسعودیان
1381/12/07
1391/02/25
به عنوان معاون طرح و برنامه
8
آقای حمید مسعودیان
1391/02/26
ادامه دارد...
به عنوان مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات