اطلاعیه آموزش کارکنان

 

سال 1403

اطلاعیه دوره‌های آموزشی مرکز آموزش و پژوهش استان همدان

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی اندیشه تمدن ساز سطح یک 

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی رانندگی تدافعی