نشانی : همدان - بلوار شهید احمدی روشن - سازمان مرکزی دانشگاه بوعلی سینا

طبقه اول اتاق شماره 30

 مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات