به منظور ارتباط و تعامل بیشتر با جامعه، فعالیت های داوطلیانه دانشگاهیان برنامه ریزی و اجرا می شود. مشارکت در مناسبتهای ملی و دینی، همکاری در اجرای برنامه های خدماتی سراسری مانند سرشماری، اردوهای جهادی و برنامه های آموزشی  و همچنین یاری رسانی به نیازمندان در شرایط غیرمترقبه از اهم این فعالیت هاست.