لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
مدیریت برنامه و بودجه > معرفی مدیریت

دانشگاه بوعلی سینا به عنوان یکی از دانشگاه های جامع و معتبر وابسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ در عرصه های علمی، آموزشی و پژوهشی دارای جایگاه ویژه ملی و بین المللی می باشد. درحال حاضر دانشگاه بوعلی سینا در تمامی مقاطع تحصیلی در دوره های روزانه، شبانه و نیمه حضوری در 13 واحد آموزشی وابسته و اقماری به دانشجویان خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه می نماید.
در آخرین ساختار اصلاح شده دانشگاه که در جلسه مورخ 24/3/1390 دور ششم هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا به تصویب رسیده است، مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات به عنوان واحد متولی اجرای سیاستهای مدیران ارشد دانشگاه ، زیرمجموعه حوزه ریاست قرار گرفته که در امور مربوط به بودجه و تشکیلات ایفای نقش می کند.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند