لینک ها

    لینکی وجود ندارد.

اسامي مديران قبلي برنامه، بودجه و تشكيلات

این مدیریت در سنوات قبل تحت عناوین مدیریت طرح و برنامه و مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری فعالیت داشته است که باتوجه به سیاستهای تشکیلاتی و ساختاری جدید به مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات تغییر عنوان یافته و بالتبع وظایف سازمانی آن نیز تغییر نموده است.


رديف
نامو نام خانوادگي
شروع تصدي
پایان تصدي
مدت مسو.لیت
1
آقای احمد بالازاده
10/7/58
1/3/61
2سال و 7ماه و 22روز
2
آقای هاشم فتوت
1/3/61
1/9/67
6سال و 6ماه
3
آقای باقر شمس زاده
19/11/71
1/1/75
3سال و 1ماه و 20روز
4
آقای محسن يونسيان
1/1/75
1/6/76
1سال و 5ماه
5
آقای مهدي فرشچي تبريزي
23/6/76
30/5/80
3سال و 11ماه و 7روز
6
حسين نداف
7/2/81
1/2/90
8سال و 1 ماه و 24روز
7
آقای حمید مسعودیان
7/12/1381
25/2/1391
 
به عنوان معاون طرح و برنامه
8
حميد مسعوديان
26/2/91
ادامه دارد...
به عنوان مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند